รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(วาระการดำรงตำแหน่ง  25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565)

1)   ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน                  เป็นประธานกรรมการ

2)   อธิการบดี                               เป็นรองประธานฯ

3)   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมการ

4)   ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน       เป็นกรรมการ

5)   คณบดีคณะกายภาพบำบัด            เป็นกรรมการ

6)   ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์        เป็นกรรมการ

7)   รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ                เป็นกรรมการ

8)   นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น                     เป็นกรรมการ

9)   นายพงษ์สวัสดิ์  อักษรสวาสดิ์          เป็นกรรมการ

10) รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล      เป็นกรรมการ

11) นายมนูญ  สรรค์คุณากร                เป็นกรรมการ

12) นางสาวทัศนีย์  ดุสิตสุทธิรัตน์          เป็นกรรมการ

13) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล        เป็นกรรมการและเลขานุการ

14) ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

     15) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ