รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(วาระการดำรงตำแหน่ง 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566)

1. นายชุมพล  พรประภา                  เป็นประธานกรรมการ

2. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล           เป็นกรรมการ

3. รศ.ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล        เป็นกรรมการ

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน       เป็นเลขานุการ