รายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
(วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563)

1) พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ        ประธานกรรมการ

2) นายนพพร พิชา                          เป็นกรรมการ

3) นายมานิตย์  มกรพงศ์                  เป็นกรรมการ

4) พันตำรวจเอกอนุชา  กิติวิภาต        เป็นกรรมการ

5) รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม         เป็นกรรมการ

6) ผศ.ดร.นพดล  อินทร์จันทร์            เป็นกรรมการ

7) ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล      เป็นกรรมการ

8) น.ส.อารยา  วิเศษพันธุ์ชัย              เป็นเลขานุการ

9) น.ส.ศจี  โอกาส                         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ